+46 (0) 734 414 918 info@cordaconsulting.se

Våra tjänster

 

 

Coaching

 

Coachning är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Coaching är en rolig och inspirerande process med stort utrymme för kreativitet. Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coachning hjälper individer och grupper att:

 • Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag.
 • Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner.
 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet.
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.

Vi erbjuder chefscoaching, karriärcoaching och livsstilscoaching.

Dynamisk pedagogik

 

Den dynamiska pedagogiken tog form under 60-talet. Till en början gavs kurser på Kordainstitutet i Stockholm och under de senaste åren har Eva Borseman hållit kurser vid Stockholms universitet, Hälsans Hus i Stockholm och sommarkurser på Lillsveds folkhögskola.

Ledarskapet i Dynamisk pedagogik kan ses som en balansakt i mötet mellan sig själv och andra. För att förstå andra måste man börja med sig själv. Vi formas som människor i mötet med andra och omgivningen.

Det övergripande syftet med Dynamisk Pedagogik är att människor ska få ökad tillgång till sina egna resurser och fungera bättre i mellanmänskliga sammanhang.

Den dynamiska pedagogiken bygger på en kunskapssyn som startar i ett lyhört lyssnade till sig själv och andra. Deltagarna ges härmed beredskap att kunna möta omvärlden och sina medmänniskor med omdöme och känslighet i en ständigt pågående förändrings-, utvecklings- och lärandeprocess. Den dynamiska pedagogiken främjar ett helhetstänkande där tanke, känsla och handling integreras.

Den tillit som kan skapas genom mellanmänskliga möten är en viktig aspekt i lärande. För ledaren i Dynamisk Pedagogik är det därför väsentligt att stödja dialog och samspel.

Ett axplock av ämnen som utforskats under tidigare kurser är, Möten med mig själv, Mellanmänskliga möten, Inre och yttre ledarskap, Kommunikation och konfliktförståelse och Ledarskap som konst.

Handledning

 

Handledning i arbetet har som mål att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet.

Hos oss kan du få en handledare som ger dig stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Genom att analysera och reflektera lär du dig se olika möjligheter och att undvika fallgropar. Tillsammans med handledaren analyserar och reflekterar ni över dina styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar.

Vi erbjuder både handledning för medarbetare och chefer.

Teambuilding

 

Syftet med teambuilding är att skapa effektiva och välmående arbetsgrupper. Genom att synliggöra medlemmarna i gruppen, skapas förutsättningar för en starkare sammanhållning och gemensamma mål. Teambuilding kan genomföras både i nystartade grupper och i grupper som arbetat tillsammans under en längre period.

En teambuilding kan hjälpa gruppen att:

 • Utforska medarbetarnas drivkrafter
 • Skapa ökad delaktighet
 • Hitta former för effektivt samarbete
 • Kunskapsutbyte
 • Kommunikation
 • Synliggöra roller och ansvar
 • Förebygga konflikter
 • Feedback
 • Konflikthantering

UGL

 

UGL –Utveckling av Grupp och Ledare, är Sveriges främsta ledarskapsutbildning och vänder sig lika mycket till chefer, ledare som medarbetare utan formellt ledaransvar.

UGL vänder sig till chefer, projektledare och medarbetare utan formellt ledaransvar som vill utveckla sitt ledarskap, få kunskap om gruppdynamiska processer och ökad självinsikt. Den övergripande målsättningen är att deltagarna ska utvecklas som ledare och få ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra samt vilken betydelse det får för gruppens utveckling och arbetsresultat. UGL vilar på en vetenskaplig grund och För att följa med i utvecklingen har konceptet regelbundet uppdaterats med den senaste forskningen och metodiken. UGL ger förutsättningar för ökad självkännedom samt möjlighet att utveckla den egna gruppens produktivitet och effektivitet.

Kontakta oss för mer information!