Dynamisk pedagogik

Dynamisk pedagogik

Den dynamiska pedagogiken tog form under 60-talet och det övergripande syftet med Dynamisk Pedagogik är att människor ska få ökad tillgång till sina egna resurser och fungera bättre i mellanmänskliga sammanhang. Ledarskapet i Dynamisk pedagogik kan ses som en balansakt i mötet mellan sig själv och andra. För att förstå andra måste man börja med sig själv och vi formas som människor i mötet med andra och omgivningen. Den dynamiska pedagogiken bygger på en kunskapssyn som startar i ett lyhört lyssnade till sig själv och andra. Deltagarna ges beredskap att kunna möta omvärlden och sina medmänniskor med omdöme och känslighet i en ständigt pågående förändrings-, utvecklings- och lärandeprocess. Den dynamiska pedagogiken främjar ett helhetstänkande där tanke, känsla och handling integreras. Den tillit som kan skapas genom mellanmänskliga möten är en viktig aspekt i lärande. För ledaren i Dynamisk Pedagogik är det därför väsentligt att stödja dialog och samspel. Ett axplock av ämnen som utforskats under tidigare kurser är, Möten med mig själv, Mellanmänskliga möten, Inre och yttre ledarskap, Kommunikation och konfliktförståelse och Ledarskap som konst.